AI for Agri - Inteligentne Rolnictwo

Formularz zgłoszeniowy Inteligentne Rolnictwo

Zgłoszenie
Uczeń lub Drużyna zgłaszają uczestnictwo w Konkursie poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://school.classroom.pionier.net.pl/ po wybraniu kursu „AI w rolnictwie
Przesłanie projektu
Uczeń lub Drużyna przesyłają elektronicznie swój Projekt konkursowy i dokumenty wymienione w § 3 ust. 6 Regulaminu konkursu Organizatorowi, zgodnie z Instrukcją otrzymaną po wypełnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego
Ogłoszenie wyników Konkursu
Organizator powołuje Jury Konkursu, składające się z pięciu osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie odpowiadającej tematyce Konkursu. Jury Konkursu sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny Projektów konkursowych.
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
Uczniowie lub Drużyna (dalej: „Laureaci Konkursu”) będących autorami pięciu najlepszych Projektów konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Intel.
15 kwietnia 2022 roku, godz. 23:59.
15 maja 2022 roku, godz. 23:59.
17 czerwca 2022 roku.

Dane osoby zgłaszającej

Dane zespołu