Logo Projektu AI4Youth

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul Z. Noskowskiego 12/14, NIP: 777-00-02-062 oraz SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96-98, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000554532, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400 zł, zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej AI4Youth – sztuczna inteligencja w Twojej szkole.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-07.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • schematy przedstawione w formie graficznej nie posiadają opisów w formie tekstowej,
  • przyciski rozwijające dodatkową treść („Pokaż więcej”) nie posiadają tekstu uzupełniającego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Piontek, adres poczty elektronicznej kontakt@www2.ai4youth.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 858 21 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.