Logo Projektu AI4Youth

Publikacje

Publikacje

Rekomendacje

Rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły w zakresie nauczania AI w szkołach na podstawie realizacji i wyników projektu AI4Youth

Wprowadzenie Niniejsze opracowanie prezentuje rekomendacje i wnioski jako efekt pilotażowego projektu AI4Youth skierowanego do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych a realizowanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz

Czytaj więcej »