Logo Projektu AI4Youth

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej « RODO » informujemy, że:

  1. Współadministratorami danych osobowych, a więc podmiotami które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań i SDA Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96-98, 81-451 Gdynia.
  2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na dpo@ibch.poznan.pl, a także Inspektor Ochrony Danych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia lub wysyłając e-mail na iod@sdacademy.pl.
  3. Przetwarzanie ma na celu realizację projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów realizowanego na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz SDA Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez Uczniów, rodziców i nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Konsorcjum, Ministerstwu Rozwoju i Technologii oraz innym podmiotom na zlecenie Organizatora na podstawie zawartej umowy. W przypadku zaistniałej konieczności dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6.  Dane osobowe pozyskane w celu realizacji Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji oraz przedawnienia roszczeń. W przypadku cofnięcia zgody dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
  7.  W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane będą przetwarzane przysługuje:
   1. Prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
   2. Prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązującego prawa;
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
   5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
   6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych u Współadministratora Koordynująego – dane kontaktowe wskazano w §6 ust. 2 Regulaminu rekrutacji. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub rodzic ma powyższe prawo, czyli odpowiednio go zidentyfikować.
   7. W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do jednego ze Współadministratorów lub Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe wskazano w pkt. 2. Przed realizacją uprawnień Współadministrator, do którego skierowano żądanie musi upewnić się, że osoba której dane dotyczą ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio zidentyfikowana.
  8. Podanie danych: Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Projektu. Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie.
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.